Programma duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties

Verbintenissen en verwezenlijkingen

Luminus neemt concreet actie ter verwezenlijking van 12 doelstellingen

Luminus was een van de eerste Belgische bedrijven die vanaf het najaar van 2015 verbintenissen aanging en publiceerde met betrekking tot de 17 "duurzame ontwikkelingsdoelstellingen" van de Verenigde Naties.

 

De Verenigde Naties bespraken op 25 september 2015 welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ze wilden bereiken tegen 2030. De 17 doelstellingen zijn vervat in een wereldwijde oproep tot actie om de armoede uit te roeien, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in vrede en welvaart leven.

Sinds eind 2015 engageert Luminus zich bij het netwerk The Shift voor vier doelstellingen. Deze doelstellingen, die rechtstreeks verband houden met de activiteiten van Luminus, hebben betrekking op de gezondheid en het welzijn van het personeel (doelstelling nr. 3), schone en betaalbare energie (doelstelling nr. 7), duurzame steden en gemeenschappen (doelstelling nr. 11), de strijd tegen klimaatverandering (doelstelling nr. 13).

Vier prioritaire verbintenissen, vastgelegd sinds 2015

Gezondheid en welzijn van het personeel (doelstelling nr. 3)

Op het gebied van Gezondheid en Veiligheid blijft de ambitie van Luminus "nul ongevallen". Een doelstelling die is bereikt, aangezien er sinds 2015 geen ongeval met werkverlet te betreuren was bij het personeel van Luminus, goed voor vier jaar zonder arbeidsongeschiktheid in verband met de beroepsactiviteit. Dit resultaat is te danken aan een voortdurende verbetering van de manier van werken en door veiligheid prioritair te maken in alle beleidslijnen en procedures.

In 2018 bedraagt het totaal aantal uren dat werd besteed aan veiligheid 5 502 uur.

Cfr. hoofdstuk "Gezondheid en Veiligheid" in dit rapport.

Schone en betaalbare energie (doelstelling nr. 7)

Sinds 2015 heeft Luminus al 324,6 miljoen euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie. In 2018 versterkte Luminus zijn positie als marktleider in onshore windenergie met in totaal 440 MW eind 2018. In slechts één jaar werden 22 windmolens gebouwd en 3 windmolens aangekocht. Luminus streeft naar een windmolenpark van 730 MW tegen 2022.

Cfr. hoofdstuk "Hernieuwbare energie" in dit rapport.

Duurzame steden en gemeenschappen (doelstelling nr. 11)

Sinds 2014 is Luminus verschillende partnerschappen aangegaan met organisaties die zich inzetten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen: de provincie Luik, de stad Gent, de stad Genk, enz. Renovatie van openbare verlichting, elektrische mobiliteit, energie-efficiëntie van gebouwen... deze diensten maken voortaan deel uit van het brede gamma dat Luminus aan al zijn klanten aanbiedt. In 2016 sloot Luminus een energieprestatiecontract (EPC) af met de Anderlechtse Haard. Het doel was de ecologische voetafdruk te verkleinen met 5 000 MWh en ook de energiefactuur van de 2 416 appartementen te laten dalen. Eind 2018 waren behalve de installatie van een ketelhuis alle geplande werkzaamheden uitgevoerd. De sociale appartementen van de nieuwe Rabotwijk profiteerden in 2018 ook van een aansluiting op het stadsverwarmingsnetwerk van Gent, dat wordt gevoed door de centrale van Gent-Ham.

Cfr. hoofdstukken "Klanten – Energieoplossingen" en "Milieu – Ecologische voetafdruk" in dit rapport.

Strijd tegen de klimaatverandering (doelstelling nr. 13)

Luminus ondertekende in 2015 de klimaatbrief van The Shift en blijft ieder jaar zijn ecologische voetafdruk meten om te bepalen via welke prioritaire acties deze kan worden verkleind. Naast de ontwikkeling van het windmolenpark en energiediensten, de renovatie van de waterkrachtcentrales of de optimalisering van de thermische productie-eenheden, worden ook maatregelen getroffen om het papierverbruik en de uitstoot van het wagenpark te verlagen. In 2018 profiteerde woonzorgcentrum Damiaan van verschillende energie-efficiëntieoplossingen om zijn energieverbruik en milieu-impact te verkleinen. Op het programma stonden onder meer de vernieuwing van de verwarmingsinstallaties, de isolatie van de daken en de installatie van fotovoltaïsche panelen.

Cfr. hoofdstukken "Klanten – Energieoplossingen", "Milieu - Ecologische voetafdruk" en "Milieu - Hernieuwbare energie" in dit rapport.

Concrete verwezenlijkingen met betrekking tot acht andere doelstellingen

Sinds 2015 zijn acties opgestart met het oog op verschillende andere doelstellingen. In 2018 kunnen de belangrijke acties van Luminus, beschreven in dit rapport, worden gekaderd in 12 van de 17 doelstellingen.

Kwaliteitsonderwijs (doelstelling nr. 4)

Onderwijs is een van de belangrijkste doelstellingen voor het bereiken van de 16 andere SDG's. Onderwijs kan economische ongelijkheid helpen verminderen, tolerantie bevorderen, de levenskwaliteit verbeteren, maar ook innovatie aanmoedigen. Op hun niveau nemen Luminus en zijn dochterondernemingen deel aan deze doelstelling. Dochteronderneming ATS ondersteunt de organisatie van technische workshops om jongeren al op jonge leeftijd warm te maken voor technische beroepen. Luminus organiseert al twee jaar een wedstrijd voor basisscholen, om kinderen te sensibiliseren rond verantwoord energieverbruik.

Cfr. hoofdstukken "Competentieontwikkeling" en "Solidariteit" in dit rapport.

Gendergelijkheid (doelstelling nr. 5)

Non-discriminatie is al jaar en dag een van de wettelijke verplichtingen die de Gedragscode van Luminus hoog in het vaandel draagt. In 2016 engageerde het uitvoerend comité zich expliciet voor managementdiversiteit.

In 2018 werden zes jonge afgestudeerden aangeworven in het kader van het Young Starters-programma. Een bijzondere aandacht ging naar het aanwervingsproces om gendervooroordelen te vermijden.

Cfr. hoofdstuk "Diversiteit" in dit rapport.

Waardig werk en economische groei (doelstelling nr. 8)

Doelstelling 8 bevordert aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei alsook waardig en productief werk voor iedereen. Het huidige functieraster bij Luminus is het gespreksonderwerp met de sociale partners. Het begrip waardig werk veronderstelt ook een bijdrage aan de competentieontwikkeling van de werknemers. In 2018 konden zes stagiairs worden opgeleid in het kader van het Renowatt-project, tijdens de uitvoering van projecten in de provincie Luik, om deel te nemen aan de professionele integratie van jongeren en werkzoekenden.

Cfr. hoofdstuk "Competentieontwikkeling" in dit rapport.

Industrie, innovatie en infrastructuur (doelstelling nr. 9)

Innovatie is een van de strategische pijlers van Luminus, op alle niveaus: oplossingen voor en contact met klanten, milieuvriendelijkere energiebronnen... Er wordt voortdurend geïnvesteerd, zowel in productietools als in informaticasystemen. In 2018 nam Luminus deel aan de oprichting van het consortium LuWa. Dit innovatieve project heeft als doel de verlichting van het Waalse wegennet te moderniseren om de energie-efficiëntie ervan te verbeteren (met ongeveer 75%) en de wegen veiliger te maken. Een ander voorbeeld van innovatie: het Belgische bedrijf UCB deed een beroep op Luminus en zijn dochteronderneming Vanparijs Engineers om een warmtekrachtkoppelingseenheid te installeren op het dak van een van de gebouwen van het productiecentrum in Eigenbrakel. Cfr. hoofdstukken "Innovatie" en "Energieoplossingen" in dit rapport.

Verantwoorde consumptie en productie (doelstelling nr. 12)

In het kader van zijn transformatie diversifieert Luminus zijn dienstenaanbod om de preferred partner te worden van zijn klanten - zowel residentiële als bedrijven - op het vlak van energie-efficiëntie. Het Vlaamse bedrijf EOC besloot onder meer om een beroep te doen op Luminus en zijn dochterondernemingen om zijn energieverbruik en ecologische voetafdruk te verminderen. Het profiteerde in 2018 van een gedeeltelijke renovatie van zijn verlichting en de installatie van een warmtekrachtkoppeling. Bovendien is de bouw van een windturbine voorzien voor 2019. Met al deze maatregelen zou EOC zijn energieverbruik tegen 2020 met ongeveer 37% moeten kunnen verminderen. Verder werd de gas- en stookolieturbine van de thermische centrale van Monsin in 2018 ontmanteld. De definitieve sluiting van deze turbine werd op 1 april 2015 bekendgemaakt aan de autoriteiten.

Cfr. hoofdstukken "Energieoplossingen" en "Ecologische voetafdruk" in dit rapport.

Aquatische biodiversiteit (doelstelling nr. 14)

De verantwoorde exploitatie van de waterkrachtcentrales is een belangrijk aandachtspunt voor Luminus. Deze centrales helpen immers om de CO2-uitstoot van het bedrijf te verminderen, in goede rentabiliteitsomstandigheden en op voorwaarde dat ze het hele jaar door worden ingezet. In 2017 werd een Europese subsidie verkregen om in het kader van het Life For Fish-project de reële impact van de waterkrachtcentrales op de stroomafwaartse migratie van bepaalde trekvissoorten te bestuderen en tot een minimum te beperken. In 2018 zette het programma enkele zeer concrete stappen voorwaarts: de civieltechnische werkzaamheden werden voorbereid en er werden schaalmodellen gemaakt met het oog op de installatie van afstotende barrières in 2019.

Cfr. hoofdstuk "Bescherming van de ecosystemen" in dit rapport.

Biodiversiteit op het vasteland (doelstelling nr. 15)

De bescherming van de biodiversiteit is een van de eisen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd als gevolg van de mogelijke impact van zijn activiteiten op het milieu. Bepaalde acties zijn verplicht, zoals de compenserende maatregelen rond bepaalde windmolenparken. Andere vrijwillige maatregelen op bepaalde sites trachten op een positieve manier bij te dragen tot de bescherming van de biodiversiteit. In 2018 begon Luminus met de bouw van het eerste windmolenpark in een Belgisch bosbouwgebied. Voor dit project zijn maatregelen genomen om de biodiversiteit te beschermen en te ontwikkelen.

Cfr. hoofdstuk "Bescherming van de ecosystemen" in dit rapport.

Partnerschappen voor Duurzame ontwikkeling (doelstelling nr. 17)

Om de VN-doelstellingen te bereiken, werkt Luminus samen met verschillende partners:

  • bedrijven die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen (NMC, Fripharma, Sabca...) of bedrijven die bereid zijn om innovatieve energieoplossingen te testen (Recybois...)
  • o regio's, provincies en intercommunales - met het opzetten van publiek-private partnerschappen gericht op de financiering van hernieuwbare energie, zoals de naamloze vennootschap Demainvest, geboren uit de samenwerking tussen Luminus en Sogepa (Waalse investeringsmaatschappij), of partnerschappen met gemeenten die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling, de provincie Luik, de stad Gent, intercommunale IOK, enz.
  • verenigingen en niet-gouvernementele organisaties met zeer uiteenlopende doelstellingen - samenwerking met Goodplanet in het project Power to School; implementatie van biodiversiteitsmaatregelen met Faune et Biotopes; ondersteuning van verenigingen waar onze medewerkers zich voor inzetten via de Warmste Week of de Nostalgie Magic Tour, enz.

Cfr. hoofdstukken "Stakeholders", "Energieoplossingen" en "Solidariteit" in dit rapport.


Meer weten over