Veiligheid van de installaties: preventie van de industriële risico's

Opvallende feiten

De uitdagingen

Energieproductie en -levering vormen een kernactiviteit vanuit economisch en sociaal oogpunt. Het is dus noodzakelijk om de integriteit en de goede werking van zowel de industriële als de administratieve sites van Luminus te vrijwaren. Een industrieel ongeval (breuk van een gasleiding bijvoorbeeld) kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van het personeel, de omwonenden of het milieu.

 

NB: Luminus is eigenaar van 10,2% van vier Belgische kerncentrales, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor hun uitbating (cfr. koninklijke besluiten van 19 december 2000).

De processen

Doelstelling van Luminus is om alle ernstige schade aan mensen of het milieu te voorkomen.

 

Als aanvulling op de door de overheid verstrekte vergunningen wordt elke nieuwe site systematisch geanalyseerd op industriële risico’s, tijdens de ontwikkeling, bij de ingebruikname en vervolgens elke vijf jaar of wanneer wijzigingen worden aangebracht aan heel de installatie of een deel ervan. De evolutie van de risico’s moet immers worden gecontroleerd, zowel vanuit het oogpunt van de installatie zelf als op het vlak van de uitbatings- en onderhoudsprocessen.

 

De resterende risico’s worden gerangschikt volgens hun potentiële gevolgen en de waarschijnlijkheid dat ze zich voordoen, rekening houdend met:

  • de gegevens die worden geleverd door de constructeur,
  • de analyse van de incidenten of bijna-ongevallen die werden vastgesteld in situ, in het hele proces.
  • bijkomende risicostudies uitgevoerd door multidisciplinaire teams van Luminus onder toezicht van externe deskundigen,
  • de ervaringslessen van de sector en de autoriteiten.

 

De voortgang van de geplande acties ter vermindering van de risico’s wordt maandelijkse gerapporteerd. De gebruikte methodologie dient als referentie de certificaten ISO 14 001 en OHSAS 18 001 te behalen.

De indicatoren

Luminus moet over incidenten met betrekking tot zijn installaties rapporteren aan de bevoegde instanties. Alle incidenten die milieuschade kunnen berokkenen, hoe klein ook, moeten worden gemeld.

 

In 2018 moest geen enkel milieu-incident worden gemeld aan de autoriteiten. Tot op heden (zondag 31 december 2018) heeft Luminus nog geen verklaring moeten afleggen over een ernstig incident.

Opvallende feiten

Intallatie retentietanks in de waterkrachtcentrale van Ampsin

Ongeval in de centrale van Angleur: grote materiële schade

Op 5 september 2018 is een van de twee open-cycluseenheden van de centrale van Angleur automatisch stilgevallen na een storing van de aeroderivatieve turbine, vanwege factoren die nog met zekerheid vastgesteld moeten worden.

 

De behuizing van de beschadigde turbine werd geopend, wat toegelaten heeft om de schade vast te stellen die veroorzaakt was door de verticale uitwerping van een metalen onderdeel dat door de kap gegaan was. Alle brokstukken bleven binnen in de behuizing (beschermende metalen omhulsel rond de turbine).

 

Er werd meteen contact opgenomen met de fabrikant van de turbine, die aanraadde om op korte termijn ook de tweede open cyclus preventief stil te leggen. Deze machine was net zoals de eerste in 2012 in dienst genomen op de site van Angleur. Op 8 september werd deze dan ook preventief stilgelegd. Binnen zes weken kon een vervangingseenheid geïnstalleerd worden door de afdeling Operations & Maintenance, met de hulp van de fabrikant. 

 

De beschadigde eenheid werd gedemonteerd om zo snel mogelijk vervangen te worden. De volledige behuizing werd volledig hersteld, met de hulp van de fabrikant. Begin december 2018 kon de centrale opnieuw in dienst genomen worden.

Onderbreking van de productie in Ivoz-Ramet na brand in een interconnectiecabine

Op 17 september 2018 werd de productie van de waterkrachtcentrale van Ivoz-Ramet onderbroken na een stroomuitval door een grote storing bij een interconnectiestation, gesitueerd op ongeveer een kilometer van de centrale. Deze storing veroorzaakte brand in het station stroomopwaarts, eigendom van de netwerkbeheerder, die gehuisvest is in de gebouwen van de centrale.

 

Dankzij de snelle reparatie van het interconnectiestation door de distributienetbeheerder, na twee weken werkzaamheden, kon het productieverlies voor deze centrale, in dienst genomen in 1954, beperkt worden tot 9,9 MW. De elektrische apparatuur van de centrale werd na dit incident ook onderworpen aan grondige controles.

Risico op black-out: nieuwe briefing van de crisisteams

Op 22 oktober 2018, bij het naderen van de winter, werd een specifieke briefing georganiseerd voor de hogere kaderleden om de te volgen procedures in geval van afschakeling of black-out in herinnering te brengen. Alle procedures werden afdeling per afdeling geëvalueerd om elke eventualiteit het hoofd te kunnen bieden, gezien de spanningen op de elektriciteitsmarkt. 


Meer weten over...