Gezondheid en veiligheid

Opvallende feit: vier jaar zonder ongevallen met werkverlet

In 2018 had Luminus N.V. geen arbeidsongevallen met werkverlet* bij het interne personeel.

 

Voor Philip Volckaert, Director Health, Safety, Environment & Real Estate Management, "is de rol van het management cruciaal. De resultaten omtrent veiligheid zijn het eerste onderwerp op de agenda van elke vergadering van de Raad van Bestuur. De frequentiegraad van de ongevallen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, wordt meegenomen in de berekening van de bonus van het directiecomité en een deel van de kaderleden. Iedereen voelt zich dus aangemoedigd om al het nodige te doen om ongelukken te voorkomen." 

 

*ongeval met werkverlet van meer dan een dag

De uitdagingen

Professionele activiteiten vormen tegelijk een troef en een risico voor de gezondheid.  De beroepsrisico’s voor de gezondheid en de veiligheid van het personeel variëren naargelang van het uitgeoefende vak. De risico’s zijn niet dezelfde in een industriële, administratieve of commerciële omgeving.

 

 

De vermindering van de risico’s die verbonden zijn aan de werkomgeving of het individueel gedrag, is een prioriteit om de veiligheid en gezondheid van het personeel te vrijwaren.

Duidelijke en ambitieuze doelstellingen

Voor zijn eigen werknemers streeft Luminus systematisch naar "nul ongevallen". In 2018 was het doel een frequentiegraad - van toepassing op het voltallige "personeel en onderaannemers" - te behalen van 1,5. Dat doel is 1,6 voor 2019 (ofwel maximum drie ongevallen met werkverlet), rekening houdend met het verwachte lagere aantal gewerkte uren.

In 2019 wil Luminus overschakelen van de OHSAS 18 001-certificering naar de ISO 45 001-certificering.

De processen

Sinds 2010 heeft Luminus een geïntegreerd beheersysteem voor gezondheid, veiligheid en milieu.

 

Voor alle werkplaatsen en de meeste professionele situaties werd een risicoanalyse uitgevoerd. Deze wordt regelmatig bijgewerkt. De oorzaken van elk ongeval of bijna ongeval worden minutieus geanalyseerd om herhaalde ongevallen te vermijden, om de materiële oorzaken te elimineren en de menselijke factoren te verminderen.

 

In de loop van 2016 werd een nieuwe fase ingeluid met de uitrol van een "Zero Harm"-beleid dat een stap verder gaat dan de "Nul ongevallen".

 

"Zero Harm", aldus Philip Volckaert, Directeur Health, Safety, Environment (HSE) & Real Estate Management, "betekent dat we ons inzetten om gezonde en veilige werkplekken te creëren zonder ongevallen, verwondingen of psychosociale incidenten en zonder materiële of milieuschade."

 

Het voorkomen van dodelijke ongevallen blijft een prioriteit. De medewerkers en onderaannemers worden hierrond gesensibiliseerd via de "10 Life-Saving Rules".

 

In 2018 werden "5 eenvoudige handelingen" vooropgesteld waarbij de nadruk wordt gelegd op de basisregels op het vlak van gedrag, nodig om de meest voorkomende ongevallen, zoals vallen of ongevallen op de werkvloer , te voorkomen.

 

Luminus gebruikt al vele jaren een reeks sleutelindicatoren die de prestaties op het vlak van veiligheid of onderliggende indicatoren (bijvoorbeeld aantal bijna ongevallen) rechtstreeks meten. Voor elke categorie indicatoren worden elk jaar streefdoelen vastgesteld.

 

De evolutie van deze indicatoren wordt maandelijks gemonitord en gecommuniceerd aan alle managementleden. "Het zijn de managers die de boodschap direct moeten overbrengen", aldus Philip Volckaert. "Dankzij die wekelijkse berichten rond veiligheid en de nodige opleidingen worden alle medewerkers en onderaannemers voortdurend bewust gemaakt van de uitdagingen op het vlak van veiligheid."

 

Luminus N.V. heeft sinds juni 2013 het OHSAS 18 001-certificaat. Deze certificering veronderstelt een continue verbetering en systematische rapportering van een aantal indicatoren.

De indicatoren

4 jaar zonder ongevallen met werkverlet

  Frequentiegraad van ongevallen met werkverlet

De frequentiegraad is het aantal ongevallen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, per miljoen gepresteerde uren.

Bron: Luminus.

  Globale ernstgraad van ongevallen met werkverlet

De globale ernstgraad is het aantal “verloren“ werkdagen als gevolg van arbeidsongevallen, per duizend gepresteerde uren.


In 2018 had Luminus geen arbeidsongevallen met werkverlet. De frequentiegraad en de ernstgraad zijn dus voor het vierde jaar op rij: 0. Ter vergelijking: in 2017 bedroeg de frequentiegraad in de Belgische energiesector 3,3 en de ernstgraad 0,57.

 

Bij de onderaannemers werden 2 ongevallen met werkverlet geregistreerd, wat resulteert in een frequentiegraad van 2,9 ten opzichte van 3,3 in 2017. Het eerste ongeval vond plaats op de bouwplaats van het windpark Geel Laakdal. De werknemer gleed uit op vers beton en twee betonnen blokken die hij droeg vielen op zijn hand. Het tweede ongeluk vond plaats op de site van Seraing, een hamer viel er op het gezicht van de gebruiker. In totaal gaat het om 13 dagen werkverlet.

De globale frequentiegraad voor 2018 (werknemers + onderaannemers) bedraagt 1,1.

  Daling opleidingsuren in veiligheid

In 2018 bedraagt het totaal aantal uren dat werd besteed aan veiligheid 5 502 uur (of een daling van 21,8%, ten opzichte van 2017).

 

Deze daling is te wijten aan het feit dat er in 2017 veel cursussen rond "recycling" moesten worden georganiseerd. Dit is met name het geval voor meer dan 600 uur in het teken van windenergie.

 

De daling is ook toe te schrijven aan het feit dat sommige cursussen via e-learning worden aangeboden, waardoor het aantal uren face-to-face learning daalt.


Meer weten over...