Diversiteit

Opvallende feiten

De uitdagingen

De diversiteit van het personeel, in al zijn vormen (competenties, ervaring, leeftijd, geslacht, cultuur enz.) is een bron van innovatie en zorgt ervoor dat we ons beter kunnen aanpassen aan de verwachtingen van de klanten. Het blijft ook een aandachtspunt om teamwork te begunstigen.


Het kader

Luminus beschouwt diversiteit op de werkvloer als een verrijkende factor die innovatie en aanpassing aan de verwachtingen van de klant bevordert. Het collectieve succes, “all together”, is zelfs een van de drie fundamentele waarden van de onderneming, samen met “customer first” en “entrepreneurship”.

 

De interne Gedragscode is gebaseerd op de bepalingen van de wet van 10 mei 2007, waarin discriminatie wordt verboden op basis van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, vermogen, religieuze of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een politieke partij of vakbond, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een lichamelijke of genetische eigenschap of sociale afkomst. Verschillende indicatoren worden opgevolgd om bepaalde acties desgevallend beter aan te passen aan de doelgroepen in kwestie.

De indicatoren

Genderverdeling van het personeel: 9,8% meer vrouwelijke kaderleden

De vrouwen vertegenwoordigen 41% van het personeel van Luminus, een cijfer dat significant hoger ligt dan het gemiddelde van de actoren in de energiesector (rond de 25%). Het aantal vrouwelijke kaderleden stijgt (9,8%). 34% van de kaderleden is een vrouw.

 

In 2018 bereikte de verhouding van kaderleden 49,9% van het totale personeel, m.a.w. een stijging van 7%.

  Genderverdeling van het personeel (%)

Bron: Luminus.

93% neemt vaderschapsverlof op

In 2018 kwamen 38 medewerkers in aanmerking voor het vaderschapsverlof.

 

Een zeer grote meerderheid (93%) maakte gebruik van het volledige vaderschapsverlof (10 dagen) dat is toegestaan door de wet, net zoals in 2017 (96%). De lichte daling ten opzichte van 2017 is te wijten aan het feit dat drie medewerkers op 31 december 2018 niet alle beschikbare uren hadden opgenomen.

Personen met een beperking

Luminus stelt twee personen tewerk van wie de handicap een aanpassing van de arbeidsomstandigheden vereist.

 

Naast erkende handicaps kunnen individuele maatregelen worden getroffen voor elke persoon die specifieke problemen heeft (configuratie van het kantoor, type voertuig enz.).

Tien nationaliteiten

Op 31 december 2018 waren er in het bedrijf tien nationaliteiten vertegenwoordigd (naast expats).

 

De werknemers met een Belgische nationaliteit vertegenwoordigen 95% van het totaal. Fransen, Italianen en Nederlanders maken 3,8% uit van het totale personeelsbestand.


Leeftijdspiramide

Bron: Luminus.

De evolutie van het personeel naar leeftijd toont een stijging aan in alle categorieën vanaf 36 jaar ten opzichte van 2017, behalve voor de mannen van 46 tot 55 jaar (-5,6%).

De stijging betreft voornamelijk de vrouwen (stijging tussen 6 en 33%, van 36 tot meer dan 55 jaar).

De daling van de jongste werknemerscategorieën hangt samen met de daling van de aanwervingen.


Meer weten over...