Economische prestaties

De uitdaging

De ontwikkeling van het bedrijf staat of valt met de rentabiliteit van zijn activiteiten. Die maakt het mogelijk om de aandeelhouders te belonen en te investeren in de toekomst van het bedrijf en van zijn personeel. Met het bedrijfsresultaat moeten immers het onderhoud en de vernieuwing van de productiemiddelen worden gefinancierd en nieuwe activiteiten worden ontwikkeld, om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen van de markt, zowel op technologisch als maatschappelijk vlak.

De acties

Luminus streeft ernaar zijn activiteiten winstgevend te houden. In de traditionele bedrijfstakken (thermische productie, energievoorziening) veronderstelt dit de optimalisering van de kosten. Er worden ook investeringen gedaan in groeisectoren, zoals energiediensten of hernieuwbare energie.

De indicatoren

De gedetailleerde jaarrekeningen van Luminus NV zijn beschikbaar op de website van de Nationale Bank.

Stabiele omzet

Omzet in miljarden euro

Bron: Jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering van 29 april 2019 (BEGAAP).

De omzet is niet significant veranderd in 2018.

 

Bij de afsluiting van het boekjaar heeft de raad van bestuur de presentatiewijze van de verkoop op de groothandelsmarkt herzien. Vanaf 2018 worden de activiteiten met betrekking tot de aankoop en verkoop van energie gerelateerd aan de optimalisering samengevoegd. De cijfers van 2017 zijn herwerkt om ze te kunnen vergelijken met de presentatie van 2018.


Bedrijfsresultaat fors gedaald door onverwachte stilstand kerncentrales

Gedaald bedrijfsresultaat in miljoenen euro

Bron: Jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering van 29 april 2019 (BEGAAP).

Het bedrijfsresultaat bedroeg -56,3 miljoen euro. Dit resultaat is fors gedaald vanwege de onvoorziene onbeschikbaarheid, twintig maanden in totaal, van de vier Belgische kerncentrales waarin Luminus een aandeel van 10,2% heeft. De kosten van deze langdurige stilstand bedragen 76 miljoen euro voor Luminus. Deze kost werd slechts deels gecompenseerd door de toegenomen productie van de thermische gascentrales, waarvan een deel weer in gebruik moest worden genomen toen de winter naderde.


Nettoresultaat fors gedaald

Nettoresultaat in miljoenen euro

Bron: Jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering van 29 april 2019 (BEGAAP).

De sterke daling van het nettoresultaat is grotendeels te wijten aan het lagere bedrijfsresultaat, en in mindere mate aan de daling van het financieel resultaat als gevolg van de impact van ongunstige marktontwikkelingen op onze financiële beleggingen.


 

Financiering van de huidige en toekomstige kosten van kernenergie

 

Als eigenaar van 10,2% van vier Belgische kerncentrales is Luminus verplicht bij te dragen tot de exploitatie- en onderhoudskosten van die centrales, alsmede tot de lopende investeringen, ten belope van zijn aandeel. Die kosten worden door de exploitant van de vier centrales in rekening gebracht en omvatten een component “beheerskosten“. Luminus is eveneens verplicht voorzieningen aan te leggen voor de kosten voor de ontmanteling en het beheer van de verbruikte splijtstof voor die centrales.

 

De Commissie voor nucleaire voorzieningen heeft immers bij Synatom, de beheersvennootschap voor de nucleaire voorzieningen, aanbevolen de actualisatievoet geleidelijk te verlagen naar 3,5% eind 2018. 

 

De herziening van de technische specificaties van 2016 alsmede de herziening van de actualisatievoet hebben de volgende gevolgen gehad:

- een verhoging van de voorziening voor de ontmanteling met M€ 8,6

- een extra kost van M€ 15,5 voor het beheer van de verbruikte splijtstof.

Balans omhoog, eigen kapitaal omlaag

Het balanstotaal op maandag 31 december 2018 bereikt M€ 1 826, m.a.w. een stijging van M€ 180 ten opzichte van 2017. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan het aanhoudende tempo van investeringen en aan een aanzienlijke toename van de beschikbare waarden, evenwel gepaard gaand met een toename van de financiële schuld van M€ 220, waarvan M€ 120 op lange termijn.

 

Het negatieve nettoresultaat beïnvloedt het eigen vermogen, dat 642,5 miljoen euro bedraagt, waarvan 491 miljoen euro kapitaal.

Kasstroom gedaald

De netto liquiditeitspositie bedraagt minus M€ 57 (tegenover M€ 57 in 2017). Deze daling houdt voornamelijk verband met:

  • de voortzetting van het investeringsprogramma, met name in windenergie,
  • de elementen die het bedrijfsresultaat negatief hebben beïnvloed,
  • de uitzonderlijke uitstroom met betrekking tot de nucleaire voorzieningen.

De daling van de kasstroom kon worden beperkt dankzij de implementatie van een factoringprogramma voor een deel van de portefeuille van handelsvorderingen, voor een bedrag van 78 miljoen euro.

Daling van de heffingen en bijdragen met 8%

  Betaalde belastingen en heffingen in miljoenen euro

Bron: Luminus.

Luminus is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, roerende en onroerende voorheffing, belasting op drijfkracht en afvalwater en een nucleaire bijdrage.

Wat de "retributiebijdrage" voor de 4 kerncentrales betreft waarin Luminus een aandeel van 10,2% heeft, heeft de Federale Overheid voor de periode 2017-2026 een mechanisme ingevoerd waarbij het hoogste bedrag tussen enerzijds een jaarlijks minimumbedrag en anderzijds 38% van de marge gegenereerd door het Belgische nucleaire park wordt geheven. Deze marge wordt beïnvloed door de evolutie van verschillende gegevens: kostenindex, productievolumes en elektriciteitsprijzen.


Luminus heeft voor het jaar 2018 geen vennootschapsbelasting betaald als gevolg van het nettoverlies over het boekjaar, met uitzondering van een minimale vlaktaks van 0,2 miljoen euro.

 

Het totaalbedrag van de belangrijkste heffingen en belastingen die zijn betaald door Luminus, exclusief vennootschapsbelasting, bedroeg 35,03 miljoen euro. Dit is een daling met 3,2 miljoen euro ten opzichte van 2017, grotendeels als gevolg van de daling van de nucleaire heffing met 0,7 miljoen euro, en de daling van de bedrijfsvoorheffing met 2,5 miljoen euro als gevolg van de daling van het aantal werknemers. 

 

De nucleaire bijdrage bedraagt 8,22 miljoen euro. 

Bestemming van het resultaat

Het boekjaar is afgesloten met een nettoverlies na belastingen van M€ -64.

De algemene vergadering van 27 april 2019 stelde voor dit verlies op te vangen via een heffing op de beschikbare reserves van een gelijkaardig bedrag. Er wordt geen dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders voor het jaar 2018.

 

Bron: Jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering van 29 april 2019.


Meer weten over...