Context en effecten: Belangrijkste trends

Verschillende belangrijke trends beïnvloeden de energiesector. Zo identificeerde Luminus onder meer:

 • de technologische veranderingen die gepaard gaan met de energietransitie.
 • de klimaatverandering en de gevolgen daarvan.
 • de kwetsbaarheid van de te beschermen ecosystemen.
 • o de toenemende digitalisering.

 

Voor elk van deze grote trends hebben we hieronder de uitdagingen, de recente actualiteit en de bijdrage van Luminus beschreven.


Technologische veranderingen en energietransitie

Opvolgen van de technologische vooruitgang en de innovatie ten dienste van de energietransitie.

 

DE UITDAGING

De technologische veranderingen vormen zowel een opportuniteit om nieuwe activiteiten te ontwikkelen als een uitdaging om de duurzaamheid van de bedrijven te garanderen. Betrouwbare gegevens en realistische prognoses zijn een essentiële basis voor de strategische keuzes van vandaag.

 

DE TREND

De energietransitie wordt gekenmerkt door tal van technologische evoluties, met name met betrekking tot de integratie van intermitterende productiemiddelen, "slimme" netwerken en sensoren, platforms voor het beheer van lokale energiegemeenschappen, data-analysesystemen, elektriciteitsopslag, enz.

Dankzij deze evoluties kunnen de productiemiddelen worden gedecentraliseerd en de energiebehoeften dichter bij de verbruikslocaties (woningen, industriële sites, enz.) worden gedekt. Door de technologische vooruitgang wordt het beheer van deze gedecentraliseerde productie-eenheden en de bijbehorende variabiliteit gemakkelijker, wat het koolstofvrij maken van het systeem ten goede komt.

 

DE ACTUALITEIT IN 2018

Het Belgische netwerk stond in 2018 voor enkele uitdagingen: langdurige onbeschikbaarheid van vele kerncentrales, verdere toename van intermitterende hernieuwbare productie, zeer lage temperaturen in maart, enz. In een dergelijke context blijft de flexibiliteit van de activa een prioriteit om het evenwicht tussen productie en verbruik te kunnen handhaven.

 

DE BIJDRAGE VAN LUMINUS

Luminus draagt bij tot de integratie van de technologische ontwikkelingen door middel van verschillende initiatieven:

 • Gedecentraliseerde productiemethoden: De installatie van zonnepanelen en windturbines bij de klant draagt bij tot de decentralisatie. Het aantal zonnepanelen dat is geïnstalleerd bij residentiële, tertiaire en industriële klanten heeft de verwachtingen overtroffen.
 • Het op afstand bedienen van processen en apparatuur: Om de energie-efficiëntie van de gebouwen op te volgen en te verbeteren, biedt Luminus tools aan voor het monitoren en op afstand bedienen van de technische apparatuur.
 • Elektrische mobiliteit: Luminus biedt geschikte oplaadoplossingen aan voor thuis, onderweg en op het werk.

 

 

 

 

 

 

Luminus draagt actief bij tot SDG 9: "Industrie, innovatie en infrastructuur".


De klimaatverandering

De uitstoot van broeikasgassen verminderen om de opwarming van de aarde te beperken.

 

DE UITDAGING

De uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde, heeft een invloed heeft op de ecosystemen, de bevolking en de economie. Volgens het IPCC (2014) zou de productie van elektriciteit en warmte een aandeel hebben van 25% in de uitstoot van broeikasgassen. Nog volgens het IPCC is het ondenkbaar dat de temperatuur zou stabiliseren tegen 2050 als we er tegen die tijd niet in slagen 85% van onze van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen (IPCC, 2018).

 

DE TREND

De spelers in de energiesector leveren inspanningen om hun uitstoot te verminderen, in de eerste plaats door het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen. De toename van de energie-efficiëntie en de veranderende technologieën voor de opslag van elektriciteit zorgen er ook voor dat de energiesector koolstofvrijer wordt. Toch blijft de elektriciteitsproductie door flexibele thermische centrales noodzakelijk om schommelingen in de vraag en de intermitterende productie te compenseren.

 

DE ACTUALITEIT IN 2018

Ondanks de goedkeuring van het klimaatakkoord van Parijs in 2015, blijft de uitstoot van broeikasgassen toenemen (stijging van 1,6% in 2017). In België daalt de uitstoot gestaag sinds 2004. Naar verwachting zou de uitstoot van de energiemix in 2018 echter stijgen doordat verschillende Belgische kerncentrales een groot deel van het jaar niet beschikbaar waren.

 

BIJDRAGE VAN LUMINUS

Via verschillende initiatieven draagt Luminus bij tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen:

 • Investeringen in hernieuwbare energie: In 2018 investeerde Luminus 83 miljoen euro in de ontwikkeling van hernieuwbare energie.
 • o Diensten die bijdragen tot het koolstofvrij maken: Luminus biedt zijn klanten diensten aan die hun energieverbruik verminderen of bijdragen tot de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om isolatiediensten, renovatie van verlichting, renovatie en regeling van verwarmings- /ventilatiesystemen, installatie van zonnepanelen en installatie van windturbines in industriezones.
 • o Producten met een garantie van hernieuwbare en lokale levering, om de klimaateffecten van de energievoorziening te beperken: Heel wat residentiële klanten hebben gekozen voor een product met een garantie van hernieuwbare en lokale levering (#BeGreenfix) of CO2-gecompenseerd gas.

 

Luminus draagt actief bij tot SDG's 7 (Betaalbare en duurzame energie) en 13 (Klimaatactie). In 2018 is de ecologische voetafdruk van de thermische centrales van Luminus echter toegenomen vanwege de onbeschikbaarheid van verschillende Belgische kerncentrales, vooral aan het einde van het jaar.Bescherming van de ecosystemen

Positief bijdragen tot de bescherming en het herstel van de ecosystemen.

 

DE UITDAGING

Menselijke activiteiten eisen hun tol wat betreft hun impact op de groei en de gezondheidstoestand van menselijke, dierlijke en plantaardige populaties. De instandhouding van de ecosystemen en de biodiversiteit komt hiermee in het gedrang. De grootste uitstoters zijn de thermische centrales die stikstofoxide, zwaveloxide en fijn stof kunnen produceren wanneer zij niet draaien op aardgas; waterkrachtcentrales kunnen de fauna in het water beïnvloeden; het effect van windturbines op vogels en vleermuizen moet nauwlettend worden opgevolgd.

 

DE TREND

Er worden maatregelen genomen om de negatieve impact van industriële activiteiten op het milieu en de biodiversiteit te beperken of weg te werken en zo het zelfherstellend vermogen van de ecosystemen te beschermen. De regelgeving verandert regelmatig om rekening te houden met nieuw geïdentificeerde risico's en de evolutie van de fauna en flora.

 

DE ACTUALITEIT IN 2018

De grootste uitdagingen in België zijn de verbetering van de luchtkwaliteit, de vermindering van de watervervuiling en het behoud van soorten en habitats. De Belgische Nationale Biodiversiteitsstrategie 2006-2016 is geactualiseerd en afgestemd op het einddoel 2020.

 

DE BIJDRAGE VAN LUMINUS

Luminus draagt bij tot de bescherming van het milieu aan de hand van verschillende vrijwillige en opgelegde maatregelen:

 • Maatregelen om industriële risico's te voorkomen: Om de vijf jaar of bij wijzigingen wordt elke site systematisch onderworpen aan een analyse van de industriële risico's.
 • Maatregelen om controle te houden over het waterverbruik: De lozingen van afvalwater van de thermische centrales worden voortdurend gecontroleerd.
 • Maatregelen om het industrieel afval te beheren: Het afval dat wordt geproduceerd of uit de Maas wordt gehaald, wordt conform de regelgeving beheerd, om zoveel mogelijk te recycleren.
 • Maatregelen om de biodiversiteit te beschermen: Voor projecten die het ecologische evenwicht dreigen te beïnvloeden, zijn specifieke toestemmingen vereist met het oog hun vergunning. Dit is met name het geval voor het Life for Fish-project, dat met de hulp van de R&D-afdeling van de EDF Groep, de Europese Commissie en verschillende partners, specifieke voorzieningen aanbrengt bij de waterkrachtcentrales om de sterfte van trekvissen te beperken. Naast de verplichte compenserende maatregelen draagt Luminus ook bij tot de bescherming van de biodiversiteit via zijn samenwerking met Beeodiversity en via verschillende maatregelen op de sites van Seraing en Ringvaart.

 

Luminus draagt actief bij tot SDG's 14 (Leven in het water) en 15 (Leven op het land).Toenemende digitalisering

De technologische innovatie maakt steeds meer eenvoud en transparantie mogelijk.

 

DE UITDAGING

De toenemende automatisering van de processen vormt zowel commercieel als maatschappelijk een uitdaging. Voor de bedrijven die de verbetering van hun klantendienst nastreven impliceert dit dat ze de automatiseringsmogelijkheden moeten benutten, die de kosten kunnen drukken zonder te raken aan de klanttevredenheid. De klant kan dan immers, indien nodig, genieten van een persoonlijkere dienstverlening. Om het personeel gemotiveerd te houden, moeten de bedrijven ook efficiënte en innovatieve IT-systemen ter beschikking stellen.

 

DE TREND

Met apps die slechts een klik verwijderd zijn, verandert het gedrag van de consumenten. Alles wat aankoopbeslissingen (vergelijking tussen leveranciers), de levering (thuis) en de facturatie (elektronisch) vergemakkelijkt, is a priori gunstig. De consumenten gaan steeds meer op zoek naar efficiëntie, eenvoud en transparantie, én sociale en ecologische ethiek, op voorwaarde dat het betaalbaar blijft.

In hun professionele context verwachten de werknemers hetzelfde niveau van comfort: informatie toegankelijk op elk moment, mogelijkheid tot thuiswerk zonder efficiëntieverlies, enz.

  

DE ACTUALITEIT IN 2018

In de energiesector maken nieuwe apps het mogelijk om het verbruik in realtime te monitoren, de verwarming en ventilatie op afstand te bedienen, een plaats te reserveren voor het opladen van de elektrische auto, parkeerplaatsen te delen, enz.

 

BIJDRAGE VAN LUMINUS

Luminus maakt het klanten mogelijk hun energieverbruik voortdurend op te volgen en zo de maandelijkse voorschotten aan te passen en onaangename verrassingen bij de jaarafrekening te voorkomen. My Luminus biedt de klanten ook de mogelijkheid hun verbruik te vergelijken met dat van voorgaande jaren, met andere huishoudens met een vergelijkbaar profiel of met de zuinigste huishoudens in hun categorie. Op het niveau van de klantendienst is de chatfunctie al actief. Andere functies worden getest: bots, spraak naar tekst, automatische e-mailrouting, enz.

Luminus is al een aantal jaren in intern overleg met het personeel om de werkomstandigheden te laten evolueren: configuratie van de lokalen, ontwikkeling thuiswerk en gezamenlijke IT-tools, aanmoediging intrapreneurship… 

Luminus draagt actief bij tot SDG 9: "Industrie, innovatie en infrastructuur" en SDG 3: "Goede gezondheid en welzijn".Meer weten over...